Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás

STANOVY SPORTOVNÍHO SPOLKU „TSM Kladno, z.s.“

 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

Název, sídlo, územní působnost

 1. Název:                 TSM Kladno, z.s.

dále jen „spolek“

 1. Sídlo:                    Doksy, Družstevní 352, PSČ: 273 64
 2. Spolek působí na území České republiky.
 3. Spolek je samostatnou právnickou osobou a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a na vlastní majetkovou zodpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách. Spolek může spolupracovat s fyzickými a právnickými osobami a institucemi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů vyplývající z povahy a cílů spolku.

 

Čl. 2.

Povaha a cíle činnosti

 1. Spolek je založen jako volný spolek fyzických a právnických osob za účelem podpory a rozvoje sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých, zejména pak v oblasti stolního tenisu. Podporuje všechny aktivity, které přispívají k prevenci a zdravému životnímu stylu, k výchově dětí a mládeže.

 

 1. Posláním spolku je podpora a realizace aktivit směřující k propagaci stolního tenisu, výuka stolního tenisu a zapojení do příslušných sportovních soutěží, příprava mládeže na vrcholový sport, včetně zapojením amatérského a profesionálního vrcholového sportu. Spolek se zaměřuje na profesionální růst sportovců, jejich podporu a podporu spolupracujících osob.

 

 1. Svého cíle a poslání hodlá spolek dosahovat zejména těmito neziskovými aktivitami:
  1. pořádáním teoretické a praktické výuky stolního tenisu a zapojením spolku do příslušných soutěží,
  2. organizováním a podílením se na aktivitách, které přispívají ke zlepšení kvality života včetně kulturních a dalších sportovních aktivit a spolupráci se všemi, kteří usilují o období cíle jako spolek,

c.       zapojením se do mezinárodní sítě podobných aktivit na základě vzájemné komunikace,

d.      podporu osob, které připívají k naplňování cílů spolku.

 

4.       Spolek je založen za jiným účelem než podnikání.

 

5.       Shora definovaného cíle činnosti spolek dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 

 

 

Čl. 3.

Členství

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 6 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. V případě nezletilých dětí, je nutné doložit písemný souhlas zákonného zástupce dítěte. Členem řídících orgánů spolku může být pouze bezúhonná osoba starší 18 let. Členem spolku může být také právnická osoba. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.

 

 1. Není-li dále stanoveno jinak, členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku (dále jen výbor) na základě písemného projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství v spolku (přihlášky) a schválením statutárního orgánu. Členství členů výboru vzniká volbou jeho jednotlivých členů.

 

 1. Členství zaniká:

a.       vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku,

b.      vyloučením, a to pro porušení povinností člena spolku podle těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,

c.       smrtí člena,

d.      zánikem právnické osoby, člena spolku,

e.      nezaplacením členských příspěvků, pokud není dohodnuto jinak,

f.        zánikem spolku.

 

Čl. 4.

Práva a povinnosti člena spolku

 1. Člen spolku je oprávněn:

a.       účastnit se na činnosti spolku včetně požívání požitků vyplývajících z členství ve spolku,

b.      účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů spolku a podílet se tak na spolurozhodování a záležitostech spolku,

c.       volit a být volen do orgánů spolku,

d.      vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů spolku.

 

 1. Člen spolku je povinen zejména:
  1. respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
  2. respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje spolku a dbát o dobré jméno spolku,
  3. chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání, pohlaví, náboženského a politického přesvědčení apod.,
  4. platit členské příspěvky řádně a včas ve výši schválené valnou hromadou spolku.

 

 

 

 

Čl. 5.

Orgány spolku

 1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím předsedy spolku nebo pověřenou osobou.
 2. Orgány spolku jsou: valná hromada, výbor spolku, předseda spolku, místopředseda spolku a pokladník spolku.
 3. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
 4. Funkční období výboru spolku jsou 3 roky, nestanoví-li valná hromada svým rozhodnutím jinak.

 

Čl. 6.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Do rozhodování valné hromady patří věci, které si pro sebe valná hromada vyhradí včetně kontroly a volby členů výboru spolku.
 4. Valnou hromadu svolává předseda spolku nebo pověřený člen výboru spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda nebo pověřený člen výboru svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
 5. Valná hromada může být uskutečněna také prostřednictvím internetového přenosu, případně za použití prostředků pro dálkový přenos.
 6. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  3. volí jednotlivě předsedu, místopředsedu a pokladníka spolku a tito volení zástupci tvoří výbor spolku,
  4. rozhoduje o zrušení členství,
  5. rozhoduje o zrušení spolku,
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů.
 8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři pětiny všech přítomných členů spolku.

 

Čl. 7.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství ve výboru spolku vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Výbor spolku má nejméně tři členy (předseda, místopředseda, pokladník).
 4. Výbor spolku svolává předseda, popřípadě v jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda (viz organizační řád), nejméně jedenkrát ročně.
 5. Výbor spolku zejména:

a.       rozhoduje o přijetí za člena spolku,

b.      koordinuje činnost spolku,

c.       zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

 1. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor spolku.

 

Čl. 8.

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

předseda spolku zejména:

a.       naplňuje rozhodnutí výboru spolku a valné hromady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví valná hromada,

b.      rozhoduje o věcech spolku spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku podle rozhodnutí výboru spolku,

c.       samostatně rozhoduje o dalších věcech spolku, které na něho byly výslovně přeneseny opatřením výboru spolku, případně valnou hromadou,

d.      odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku,

e.      odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku,

f.        svolává a připravuje zasedání valné hromady a výboru spolku,

g.       k písemnému právnímu úkonu připojuje podpis s dodatkem předseda spolku,

h.      předsedu spolku zastupuje v jeho nepřítomnosti osoba určená předsedou spolku.

 

Čl. 9.

Způsob rozhodování

1.       Při rozhodování orgánů platí zásada nadpoloviční většiny přítomných členů s tím, že každý člen spolku má jeden hlas. Při použití hlasování prostřednictvím dálkového přenosu platí tato zásada obdobně s tím, že za přítomné se považují ti, kteří se v daném termínu vyjádřili.

Čl. 10.

Zásady hospodaření

1.       Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2.       Zdroji majetku jsou zejména:

a.       dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b.      ze spolupráce s nadacemi z ČR i ze zahraničí,

c.       příspěvky veřejných rozpočtů (města a kraje),

d.      příjmy z výtěžků z vlastních akcí a činnosti,                       

e.      členské příspěvky, dotace získané na základě předložených projektů a grantů.

3.       Výtěžky z vlastních akcí a činnosti spolku budou použity na financování hlavní činnosti spolku.

4.       Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5.       Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

6.     S majetkem spolku je oprávněn hospodařit pouze výbor spolku, který odpovídá za řádnou evidenci majetku, finančních prostředků a jejich účelné využívání. Případní sponzoři mají právo kontroly nad jimi vloženými investicemi a jejich využitím.

7.     Spolek vede účetnictví a hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.     Spolek může vyplácet mzdu, případně odměny podle příslušných právních a daňových předpisů osobám, které se svou činností podílí na činnosti spolku. O mzdě, případně odměně a jejich výši rozhoduje statutární orgán, pokud tuto pravomoc nepřenese na předsedu spolku, případně jinou osobu.

Čl. 11.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:

a.       rozhodnutím valné hromady o rozpuštění spolku nebo sloučením s jiným spolkem,

b.      z jiných důvodů stanovených zákonem.

 1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12.

Ostatní ujednání

1.       Členové spolku i jiné osoby, které nejsou členy spolku, ale účastní se aktivit spojených s činností a cíli spolku, např. trénink, účast na soutěžích a turnajích, doprava na soutěže a turnaje apod., provádějí tyto činnosti na vlastní nebezpečí a za nezletilé osoby jsou zodpovědní jejich rodiče nebo zákonní zástupci.

2.       Toto ustanovení berou zainteresované osoby na vědomí pro případ nějaké újmy (zdravotní, hmotné nebo finanční) a nebudou požadovat náhradu po spolku.

3.       Jako doklad o seznámení se s tímto ustanovením slouží prezenční listina podepsaná zainteresovanými osobami.

Čl. 13.

Závěrečná ustanovení

1.       Spolek může vydat na základě rozhodnutí valné hromady jednací nebo organizační řád, za účelem podrobnější úpravy chodu spolku.

 1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Doksech dne 11. října 2016

 

 

výbor spolku:

Hana Valentová, dat. nar. 7. 9. 1973, trvale bytem Družstevní 352, 273 64 Doksy ..............................

Josef Plachý, dat. nar., 22. 9. 1947, trvale bytem Družstevní 352, 273 64 Doksy .................................

Hýža Robin, dat. nar., 3.11.1979, trvale bytem Trnková 745, 273 43 Buštěhrad    ...............................

 

 

 

 

Vítejte na stránce tsmkladno.wbs.cz v sekci O nás

  Pro úspěšné hráče nebo hráče, kteří by chtěli hrát dlouhodobé soutěže v Kladně (nebo patřit pouze mezi registrované hráče) je k dispozici klub TSM Kladno, který má 3 družstva a hraje krajské i okresní soutěže. Tento klub patří pod stolnotenisovou školu Plachých.

        Veškeré další informace Vám rádi zodpoví trenéři také na tel. čísle pí. Valentová 608 023 347. Tréninky probíhají pod odborným vedením několikanásobných Mistrů republiky, medailistů ME, MSJ, účastníků OH 96, 2000. Tak neváhejte a přidejte se k nám.

            TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist